Terms & Conditions

Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen D. R. Hauhart (hierna ‘Reitz Ink’), redacteur en freelance tekstschrijver en zijn opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Beide partijen zijn op de hoogte van deze voorwaarden als de opdracht wordt verleend. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden op www.reitz-ink.com.
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht, onredelijk bezwarend, nietig dan wel anderszins niet verbindend is, dan blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen een nieuwe, wel geldige bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de oorspronkelijke bepaling overeenkomt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte, opdracht en voor iedere overeenkomst tussen Reitz Ink en de opdrachtgever tenzij door Reitz Ink schriftelijk anders aangegeven.
2.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij Reitz Ink deze schriftelijk accepteert.
2.3 Het accepteren van een opdracht, overeenkomst of offerte houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden accepteert.
2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Wijziging en annulering
3.1 Wijziging van de overeenkomst door opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging schriftelijk door de Reitz Ink is bevestigd.
3.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van de Reitz Ink, het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft de opdrachtnemer recht op een aanvullende vergoeding.
3.3 Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
3.4 In het geval van annulering van de opdracht door de opdrachtgever, de opdrachtgever loopt 50% van de werkkosten op tot 7 werkdagen voorafgaand van overeengekomen aanleveren van de nodige gegevens en materialen, en 100% in het geval van annulering op dezelfde dag dat de werkzaamheden volgens de overeenkomst(en) zouden beginnen.
3.5 Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert binnen 24 uur nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en Reitz Ink nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is de opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.
3.6 Een overeenkomst waarvoor Reitz Ink onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet door de opdrachtgever worden geannuleerd.

Artikel 4 – Offertes
4.1 Alle offertes van Reitz Ink zijn gratis, vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Reitz Ink worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat de Reitz Ink enige vorm van (schade)vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is.
4.2 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Voor offertes geldt uitsluitend de gegeven geldigheidsduur vermeld op het document. Indien de geldigheidsdatum niet wordt gegeven, geldt een periode van 14 dagen.

Artikel 5 – Totstandkoming overeenkomsten en samenwerkingen
4.1 Een opdracht komt tot stand indien er een schriftelijke bevestiging is verstuurd door Reitz Ink.
4.2 Indien een bevestiging als omschreven in [artikel 4.1] achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra Reitz Ink met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens opdrachtgever waaruit de Reitz Ink redelijkerwijs mocht afleiden dat de opdrachtgever akkoord ging met de overeenkomst.

Artikel 5 – Facturering en betaling
5.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten. Deze worden toegerekend aan de opdrachtgever.
5.2 Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum op de door Reitz Ink gegeven bankrekening, tenzij de factuur anders vermeldt.
5.3 Facturering kan (bij wijze van voorschot) geschieden vanaf het tot stand komen van de overeenkomst.
5.4 De opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen.
5.5 Is opdrachtgever in verzuim, dan is Reitz Ink gerechtigd om alle werkzaamheden in te trekken.
5.6 Indien de overeenkomst bestaat uit verschillende onderdelen, staat het de Reitz Ink vrij de reeds voltooide onderdelen tussentijds te facturen.
5.7 Indien de opdrachtgever niet tot betaling overgaat, is Reitz Ink gerechtigd alle door zijn gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te verhalen op de opdrachtgever.
5.8 De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke handelsrente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn.
5.9 De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00.
5.10 Ingeval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Reitz Ink onmiddellijk opeisbaar en heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst met de opdrachtgever onmiddellijk te beëindigen, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd te zijn.

Artikel 6 – Uitvoering overeenkomst en wijzigingen
6.1 Reitz Ink zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
6.2 De opdrachtgever zal al datgene doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering door Reitz Ink te realiseren, zoals het geven van de nodige medewerking en het tijdig aanleveren van de nodige gegevens en materialen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Reitz Ink worden verstrekt, heeft Reitz Ink het recht de uitvoering van de overeenkomst in te trekken en eventuele uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.4 Wijzigingen in overeenkomsten gelden slechts indien Reitz Ink deze schriftelijk heeft bevestigd.
6.5 Indien Reitz Ink verwacht dat door nodige wijzigingen de periode voor voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst wordt beïnvloed, stelt hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
6.6 In geval van een wijziging binnen de overeenkomst, staat Reitz Ink in het recht eventuele bijkomende kosten door te rekenen aan de opdrachtgever. Reitz Ink rekent geen meerkosten als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan zichzelf toegekend kunnen worden.
6.7 In het geval dat de opdracht uitgesteld of ingetrokken wordt omdat bij de opdrachtgever omstandigheden gewijzigd zijn, is Reitz Ink niet verplicht producten of diensten te leveren die nog niet klaar zijn. Reitz Ink heeft wel recht op betaling voor de verrichte arbeid op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht [artikel 3.4].

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 Reitz Ink is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.2 Reitz Ink kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade.
7.3 Reitz Ink is niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade na de uitvoering van een opdracht. Hieronder is materiële en immateriële bedrijfsschade inbegrepen.
7.4 Reitz Ink is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt.
7.5 Reitz Ink is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door aanwezigheid van virussen, spam, en spyware dan wel door het oneigenlijke of onrechtmatige gebruik van aan opdrachtgever verstrekte login namen en wachtwoorden.
7.6 De opdrachtgever vrijwaart Reitz Ink voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
7.7 Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden.

Artikel 8 – Eigendomsrecht en gebruiksrecht
8.1 Reitz Ink behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van Reitz Ink. De opdrachtgever mag deze niet kopiëren, delen of wijzigingen zonder schriftelijke toestemming van Reitz Ink. De opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
8.2 Alle door Reitz Ink verstrekte producten en documenten mogen uitsluitend gebruikt worden door de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Reitz Ink openbaar te maken en/of te verveelvoudigen daaronder mede het begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is geaccepteerd door Reitz Ink.
8.3 Reitz Ink behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever voor gebruikt wordt.

Artikel 9 – Beëindiging overeenkomst
9.1 Reitz Ink is bevoegd de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen indien en zodra de opdrachtgever in staat van faillissement raakt, een aanvraag daartoe doet of surséance van betaling aanvraagt. Indien de opdrachtgever op het moment van beëindiging niet aan alle verplichtingen jegens Reitz Ink heeft voldaan, zullen alle aan de opdrachtgever verleende rechten automatisch, dus zonder dat daarvoor enige handeling is vereist, komen te vervallen.

Artikel 10 – Overmacht
10.1 Indien Reitz Ink door overmacht zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever niet kan nakomen, wordt de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien deze overmacht langer dan 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
10.2 De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding in geval van overmacht. Reitz Ink zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtssituatie op de hoogte stellen.
10.3 Reitz Ink is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van de overmachtssituatie.
10.4 Als de overmacht zich voordoet op het moment dat Reitz Ink en de opdrachtgever de verplichtingen inmiddels gedeeltelijk zijn nagekomen en dit gedeelte vertegenwoordigt zelfstandige waarde, dan factureert Reitz Ink dit afzonderlijk. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen.

Artikel 11 – Wijzingen algemene voorwaarden
11.1 Reitz Ink is gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden en na toezending van de gewijzigde voorwaarden door Reitz Ink aan de opdrachtgever.

Artikel 12 – Rechts- en forumkeuze, overige bepalingen
12.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die ontstaan tussen Reitz Ink en de opdrachtgever worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
12.3 Alle betrokken partijen zullen vertrouwelijk omgaan met verkregen informatie.

Artikel 13 – Geheimhouding
13.1 Reitz Ink houdt alle informatie en gegevens van de opdrachtgever geheim.
13.2 De opdrachtgever stelt de adviezen van Reitz Ink nooit ter beschikking aan derden, behalve na uitdrukkelijke toestemming.
13.3 Deze wederzijdse geheimhouding geldt ook na beëindiging van de opdracht.

(versie: november 2021)